Russian National Orchestra

RNO Masters of Brass

RNO Masters of Brass

Members

Vladislav Lavrik, trumpet
Andrei Kolokolov, trumpet
Gennady Komarov, trumpet
Vladimir Tuchkov, french horn
Dmitry Zorkin, trombone
Dmitry Zheleznov, trombone
Vyacheslav Pachkaev, trombone
Anatoly Fedotov, bass-trombone
Dmitry Anakovsky, tuba
Ilya Melikhov, percussion

Repertoire

J. S. Bach Brandenburg Concerto No. 3, g-major, BWV 1048
Henry Purcell Trumpet voluntary
  Aria
Johann Pachabel Magnificat
Jim Parker A Londoner in New York (suite)
Strukov Exlibris melancolique
  Amok